บุคลากรโรงเรียนวัดเขานางเภา

1. นายวิฑูรย์  เพชรกลับ  ผู้อำนวยการโรงเรียน

2 นายพีรยศ  แท่นจันทร์ 

3.  นายเชาวรัตน  พัฒน์คล้าย

โฆษณา